Fundusze Europejskie

RPZP.02.10.00-32-A119/16-01

BENEFICJENT:
Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie
ul. Pawła VI  2
71-459 Szczecin

UMOWA O DOFINANSOWANIE NUMER :

RPZP.02.10.00-32-A119/16-01

TYTUŁ PROJEKTU :
„Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach II Osi Priorytetowej, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu:  29.02.2016r.

Data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2019 r.

Opis projektu:

Realizacja projektu polega na montażu instalacji fotowoltaicznej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Inwestycja będzie służyła zaspokojeniu części w zakresie energii elektrycznej zespołu budynków wnioskodawcy. Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Inwestycja obejmuje kompleksowy montaż modułów fotowoltaicznych (łącznie 267 modułów monokrystalicznych o mocy znamionowej 340 Wp każdy). Łączna przewidywana wartość zainstalowanej mocy wyniesie 90,76 kWp.

Cele projektu:

Osiągniecie rezultatów projektu będzie prowadziło do realizacji celów realizacji projektu, jakimi są:

– cel nadrzędny projektu (ogólny, programowy) – poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy M. Szczecin w województwie zachodniopomorskim.

– cel główny (bezpośredni) projektu – wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.